Regulamin konkursu castorama

Regulamin konkursu „Kuchnia w Twoim stylu”

Organizatorem konkursu „Kuchnia w Twoim stylu” jest MADE IN PR Sp z o.o., z siedzibą w 02-619 Warszawa, ul. Aleksandra Wejnerta 26/2, numer KRS: 0000863104, działająca na zlecenie Castorama Polska Sp z o.o. z siedzibą 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78, numer KRS: 000024785. Kontakt z organizatorem konkursu możliwy jest pod adresem e-mail konkurs@madeinpr.pl

§ 1
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,
2) pracownikiem organizatora,
3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
1) wstępnych,
2) zstępnych,
3) rodzeństwo,
4) małżonka,
5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.05.2022 o godz. 10:00 i trwa do dnia 5.06.22 do godz. 23:59

§ 3
Zadanie konkursowe

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy: odpowiedzieć na pytanie: „Jak wygląda kuchnia Twoich marzeń?”. Prawidłowe zgłoszenie, biorące udział w konkursie, powinno składać się z zdjęcia kuchni oraz krótkiego opisu informującego, w jaki sposób dana osoba chciałaby odmienić swoją kuchnię.
2. Zgłosić pracę konkursową w następujący sposób: zamieścić pracę konkursową w formie zdjęcia pod postem na Facebooku znajdującym się pod tym linkiem. 
3. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
4. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4
Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.
4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5
Wybór zwycięzcy

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 3 (słownie: trzy ) prace, kierując się następującymi kryteriami: Jury wybierze najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi na pytanie konkursowe
2. Autorzy prac wybranych przez jury wskazanym w §5 ust 1 są zwycięzcami konkursu.
3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 12.06.2022 w następujący sposób: zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas webinaru na żywo, który odbędzie się 12.06.2022.

§ 6
Nagroda

1. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma nagrodę w postaci voucheru na zakupy w sklepie Castorama o wartości:
a. Za 1 miejsce: 10 000 złotych
b. Za 2 miejsce: 5 000 złotych
c. Za 3 miejsce: 2 000 złotych
2. Organizator przewidział również dodatkowe 5 nagród w postaci voucherów o wartości od 50 do 200 zł. Będą one nagrodami za aktywność na webinarze. O przydzieleniu tych nagród zdecyduje moderator kontrolujący treść komentarzy w trakcie webinaru i to on wskaże 5 zwycięzców na podstawie ich aktywności.
3. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
4. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody pod adresem konkurs@madeinpr.pl. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

§ 7
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-255), przy ul. Krakowiaków 78 („Administrator”).
2. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@castorama.pl oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl.
3. Organizator Konkursu jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym niż Organizator podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
a. przeprowadzenie konkursu obejmujące działania takie jak gromadzenie prac konkursowych, ocena prac konkursowych, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, przekazanie nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika),
b. wywiązanie się z obowiązków nałożonych na organizatora konkursu jako płatnika podatku dochodowego od nagród w konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w konkursie, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, a po tym terminie zostaną usunięte, chyba że w tym czasie uczestnik złoży reklamację. W takiej sytuacji dane uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celu udokumentowania przebiegu postępowania reklamacyjnego.
6. Dane zwycięzców konkursu, z uwagi na fakt ich przechowywania w ramach dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentację księgową.
7. Uczestnikom konkursu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym http://madeinpr.pl/regulamin-konkursu-castorama
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres konkurs@madeinpr.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.